ผลงานของเรา

• สาธิตการใช้งานเพื่อการเกษตร โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง