เครื่องจักรตัด-สับ

เครื่องหั่นหยวกกล้วย

เอนกการช่าง เครื่องรีดยาง, เครื่องจักรยาง, เครื่องตัดสับ, เครื่องจักร, เคื่องจักรผลิตปุ๋ย
  • เป็นเครื่องหั่นหยวกกล้วยแบบ2ระบบ
  • สำหรับหั่นหยวกกล้วย ผักตบชวา  เศษปลา เพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์
  • มอเตอร์ขนาด 2 HP