เครื่องจักรยาง

เครื่องรีดแผ่นยางตัวอย่าง

เอนกการช่าง เครื่องรีดยาง, เครื่องจักรยาง, เครื่องตัดสับ, เครื่องจักร, เคื่องจักรผลิตปุ๋ย

สำหรับรีดแผ่นยางตัวอย่างเพื่อตรวจหาเปอร์เซ็นยา

+ ชนิดใช้หมุนด้วยมือ รหัส TH 1

   - ลูกรีดขนาด 2 ½” x 12”

+ ชนิดติดมอเตอร์ รหัส TM 1

   - มอเตอร์ 1/3 HP

   - ลูกรีดขนาด 2 ½” x 12”